Achsenspiegelung

Aus DMUW-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Mathematik-digital Pfeil-3d.png
Lernpfad

Achsenspiegelung und Achsensymmetrie

Hier findest du Lernpfade zu den Themen Achsenspiegelung und Achsensymmetrie!
Spiegli.jpg
  • Grundlagen der Achsenspiegelung
  • Eigenschaften der Achsenspiegelung
  • Achsensymmetrische Vierecke und Dreiecke


Mathematik-digital Pfeil-3d.png
Lernpfad


Mathematik-digital Pfeil-3d.png
Lernpfad


Mathematik-digital Pfeil-3d.png
Lernpfad